محصولات و خدمات شرکت نمایندگــی رســمی شــرکتهای REL ( REVATHI EQUIPMENT LIMITED)و XEMC و PRD تولیــد کننــده ماشــین آلات حفــاری در ایــران مــی باشــد. کوماتســو:کلیه قطعــات مربــوط بــه دامــپ ترا کهــا ،بیلها،لودرهــا و بلدوزرهــای تولیــدی شــرکت کوماتســو )قطعــات مربــوط بــه موتور،سیســتم هیدرولیــک و …( کاترپیلار: کلیــه قطعــات مربــوط بــه دامــپ ترا کهــا ،بیلها،لودرهــا و بلدوزرهــای تولیــدی شــرکت کاترپیلار)قطعــات مربــوط بــه موتور،سیســتم هیدرولیــک و …( موتورهـای کامینـز:از جمله KTA50 ,KTA38 ,QSK19 ,QSK45 و سـایر موارد.. تامیــن کننــده تایــر هــای OTR : ســایزهای بــزرگ،از جملــه 27R4933,33R51 ,و ســایر مـوارد… تامیـن کننـده انـواع فیلتر:دونالدسـون,فیلیتگارد و… لازم بــه ذکــر اســت ایــن شــرکت فقــط تامیــن کننــده قطعــا ت اصلــی مــی باشــد، و هیــچ گونــه قطعــات متفرقــه ای کار نمــی کنــد.